UJesu uyeza maduze!

Ikhasi lewebhu lesexwayiso sokuhumusha liyimizamo eqotho yokuloba imiyalezo kaNeal V. Frisby evela ezintshumayelweni zakhe ze-CD. Inhloso ukudala amathuba amaningi okuthi abantu bajwayelane nale milayezo ephefumulelwe ikakhulukazi labo abathanda ukufunda esikhundleni sokulalela izintshumayelo ngefomethi ye-CD elalelwayo.

Sicela waziswe ukuthi noma yimaphi amaphutha ekubhaleni le milayezo akufanele abhekiswe kwimilayezo yangempela kodwa amaphutha avela emizameni yokubhala; esibhekele yona. Sikhuthaza nabantu ukuthi balalele imilayezo yama-CD yoqobo.

Abantu abafisa ukuthola ama-CD alalelwayo, ama-DVD kanye nezincwadi zikaNeal Frisby bangaxhumana nehhovisi likaNeal Frisby kusixhumanisi esinamathiselwe - www.nealfrisby.com  Futhi mayelana nombuzo mayelana nalokhu okulotshiweyo ukuthumela imiyalezo kithi ngekheli lethu lokuxhumana.

Ngempela sisekupheleni kwesikhathi. Ilanga liyashona kulesisizwe esikhulu nomhlaba wonke. Inkululeko esiyaziyo izoshabalala maduze. Amandla okufakaza leli vangeli leqiniso ayavalwa maduzane. Lesi sizwe saqala ngomzabalazo omkhulu wenkululeko kanye nelungelo lokukhetha izwi leqiniso likaNkulunkulu. Njengoba umuntu engabona, ukushushiswa okukhulu kuza kuzo zonke izizwe ezikholelwa kuNkulunkulu weqiniso. Kule nyanga sizoba nesicaphuna esikhethekile esivela emtatsheni wezincwadi kaMfoweth’ uFrisby ukuze silethe ukubaluleka kokufakaza kulesi sikhathi sokuphela konyaka. UNkulunkulu unabantu Bakhe ukwenza umsebenzi osheshayo, omfushane nonamandla, ngoba leli yihora lokulingwa imiBhalo evame ukulisho. IsAm. 3:10, “Ngokuba uligcinile izwi lokubekezela kwami, nami ngiyakukugcina ehoreni lokulingwa eliyakufika phezu komhlaba wonke ukulinga bonke abakhileyo emhlabeni.” Futhi manje isicaphuna esivela ku-Neal Frisby. Lesi yisikhathi sokuvuna ngempela! Lokho esikwenzela uJesu kuphela okuyohlala phakade. Zonke ezinye izinto emhlabeni ziyoshabalala noma ziphele! “Kodwa umphefumulo okholwayo uyigugu phambi kukaNkulunkulu! – Lokhu cishe kuzobuyisa izinkumbulo eziningi, kodwa uzwile iculo levangeli elidala elithi 'Ukungenisa Izithungu.' - Asikho isikhathi esiningi esisele sokwenza lokhu. " – “Ngokushesha wonke amadolo azoguqa phambi kukaJesu futhi zonke izilimi ziyovuma ngokuvumelana nemiBhalo! Ukufakaza kwethu kanye nokusindisa imiphefumulo kuyoba okubaluleke kakhulu ngesikhathi esiyombona ngaso Yena! Wazi zonke izinto ngamunye wethu azozenza!” – “Usuku seluhambe kakhulu, ilanga selikwihora elinguziro! Ubusuku buyeza njengethunzi elimnyama elisakazekela kithi! Ukuphuthuma komoya kuthi, sebenza kusekhona ukukhanya; ngoba ubumnyama besono nobushiqela buzothatha le planethi ngokushesha.” Isa. 43:10, “Ningofakazi bami, isho iNkosi, nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi, nikholwe yimi, niqonde ukuthi nginguye; mina!” Sisehoreni lamandla aphoqayo ukuthi singene emigwaqweni emikhulu nasezintangweni! Isimemo sobizo lwesidlo sakusihlwa sesizophela! – “Yizwani izwi leNkosi; ngoba usizi olukhulu olwaprofethwa kudala luyasondela. Njengoba nje umuntu ebona ifu livela kude, kuyoba njalo ngokuzumayo phezu kwabantu abakhohlwe uMdali wabo.” - Abathembekile bayothathwa futhi umhlaba unikezwe abangalungile nababi! Sisesikhathini lapho Athi, “Masinyane ulifake isikela, ngokuba sekufike ukuvuna.” ( Marku 4:29 ) Lokhu kubonisa ukuthi kuyoba umsebenzi osheshayo, osheshayo, omfushane. Njengoba Asho, “Bheka ngiyeza masinyane.” - Imicimbi ekhombisayo izoba ngokuzumayo futhi yenzeke ngokushesha! - Isimanga esingalindelekile emhlabeni. Futhi ngokuzumayo iziwula ziyokwazi ukuthi abakhethiweyo abasekho! “Ngakho manje ekuvuneni kwemvula yamuva umsebenzi Wakhe obaluleke kunawo wonke usuqala ukwenzeka!” Kufanele sibe nomkhuleko ezinhliziyweni zethu usuku nosuku njengoba amandla aphoqayo kaMoya oNgcwele engenisa abantwana bokugcina beNkosi. Umhlaba uphokophele ezenzakalweni ezimangalisayo nezingalindelekile ukuze kugcwaliseke isiprofetho esiphathelene nebandla elibi lezihlubuki nohulumeni! Mayelana nalezi zihloko kanye nomsebenzi wokuvuna ivangeli, iNkosi igcwalisa iziphrofetho futhi inika zonke izinhlobo zezibonakaliso ukuze iqinisekise ukuba seduze Kwayo! “Amazulu ayamemezela, izibonakaliso olwandle, umlilo wentaba-mlilo emhlabeni uyakubikezela nakho!” Ulwandle luyaduma futhi umhlaba uyazamazama! Izizwe eziningi zisekupheleni kobuhlakani bazo. Izikhathi eziyingozi! Kodwa futhi siyazi ukuthi emva kwezinkinga zomnotho iBhayibheli likhuluma ukuthi umashiqela uzoletha ukuchuma komhlaba kanye nezinguquko ezinkulu ezihlanganisa nesakhiwo. (Dan. 8:25) - Ngakho siyazi ukuthi isithunzi seNkosana yaseRoma silapha emhlabeni futhi silungele ukuphuma! Futhi izenzakalo ezibalulekile ziyeza maduze nasezinsukwini ezizayo. Qiniseka futhi ubuke izinsuku ezizayo njengoba uNkulunkulu eyobonisa izibonakaliso eziningi ezingokwesiprofetho ngokuphathelene nokuphela kwenkathi! “Ukukhala kwaphakathi kobusuku kwehlela abakhethiweyo Bakhe.” - “Impela konke lokhu kwanele ukwenza wonke umKristu ahluzeke futhi aqaphe. Izimpawu zisitshela khona impela ukuthi Usemnyango!” Qeda ukucaphuna. Lencwadi kufanele yenze wonke umKristu abone ukuthi ukuphuthuma kokufakaza kuphezu kwethu ngempela futhi wonke kufanele enze umzamo wawo wonke. Kule nyanga sikhipha uMqulu Nombolo Wokuqala - Incwadi Yezincwadi Zanyanga Zonke (Juni 2005 kuya kuJulayi 2008) kanye ne-DVD eyingqayizivele, "Noma ngubani Othanda." (Bheka okunikezwayo ngezansi.) – Ukwethemba bonke ozakwethu kuzoqhubeka nokusekela kwabo okubalulekile kwalo mlayezo obalulekile. UNkulunkulu ubeke isibusiso esimangalisayo kubo bonke abaye bama ngemva kwale nkonzo. Ngikwazisa ngempela konke ukwesekwa okunikezwe le nkonzo. Imiphefumulo eminingi isindisiwe futhi yaxwayiswa ngalesi sikhathi sokugcina esiphila kuso.

Amavidiyo nama-audios

CHOFOZA KU-TITLE

 

Izincwadi zemiqulu ezingokwesiprofetho zikaNeal Frisby

Manje isiyatholakala ngevolumu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ne-X

Cela izincwajana zakho ezinhle manje!

Okwezincwadi, ama-CD namavidiyo
Oxhumana naye: www.nealfrisby.com
Uma use-Afrika, ngalezi zincwadi namapheshana
Oxhumana naye: www.voiceoflasttrumpets.com
noma ushayele + 234 703 2929 220
noma ushayele + 234 807 4318 009

"Uma sesihambile-ke bazokholwa."