UYesu uyeza ngokukhawuleza!

Iphepha lewebhu lokulumkisa ukuTolika lilinge elinyanisekileyo lokukhuphela imiyalezo kaNeal V. Frisby evela kwiintshumayelo zakhe zeCD. Injongo kukudala amathuba amaninzi okuba abantu baqhelane nale miyalezo iphefumlelweyo ngakumbi abo bakhetha ukufunda endaweni yokumamela iintshumayelo ezikwifomathi yeCD.

Nceda waziswe ukuba naziphi na iimpazamo ekubhaleni le miyalezo akufuneki zibangelwe yimiyalezo yoqobo kodwa ziimpazamo ezivela kwimizamo yokukhuphela; olunoxanduva lwethu. Sikhuthaza abantu ukuba bamamele imiyalezo yoqobo yeCD.

Abantu abanqwenela ukufumana iiCD, iiDVD kunye neencwadi zikaNeal Frisby bangaqhagamshelana ne-ofisi kaNeal Frisby kule linki iqhotyoshelweyo- www.nefratyby.com  Kananjalo nombuzo malunga nokukhutshelwa kwemiyalezo ethutha kuthi ngedilesi yethu yoqhakamshelwano.

Ewe, sisekupheleni kwephakade eli. Ilanga litshona kwesi sizwe sikhulu kunye nehlabathi liphela. Iinkululeko njengoko sizazi ziya kuthi shwaka kungekudala. Ukukwazi ukungqina le vangeli yokwenyani kuyavalwa kungekudala. Olu hlanga lwaqala ngomzabalazo omkhulu wenkululeko nelungelo lokukhetha ilizwi lokwenyaniso likaThixo. Njengoko ubani unokubona, intshutshiso enkulu iza kuzo zonke iintlanga ezikholelwa kuThixo oyinyaniso. Kule nyanga siza kuba nesicatshulwa esikhethekileyo esivela kwithala leencwadi likaMzalwan’ uFrisby ukuzisa ukubaluleka kokunikela ubungqina kweli xesha lamva. UThixo unabantu bakhe ukuba benze umsebenzi okhawulezayo, omfutshane nonamandla, kuba eli lixesha lokuhendwa ezidla ngokukhankanya ngalo iZibhalo. Mfundisi. 3:10, “Ngokuba uligcinile ilizwi lomonde wam, nam ndiya kukugcina, ndikusindise kwilixa lokulingwa, eliya kulifikela elimiweyo liphela, ukulinga abo bemiyo phezu kwehlabathi.” Kwaye ngoku isicatshulwa esivela kuNeal Frisby. Ngenene eli lixesha lokuvuna! Kuphela koko sikwenzela uYesu kuya kuhlala ngonaphakade. Zonke ezinye izinto ezisemhlabeni ziya kutshabalala okanye ziphele! “Kodwa umphefumlo okholwayo unqabile emehlweni kaThixo! – Oku mhlawumbi kuya kubuyisela iinkumbulo ezininzi, kodwa uvile ingoma endala yevangeli 'Ukuzisa kwiZithungu.' Ewe, alikho ixesha elininzi lokwenza oku. " “Kungekudala onke amadolo aya kuguqa phambi koYesu kwaye zonke iilwimi ziya kuvuma ngokweZibhalo! Ubungqina bethu kunye nokusindiswa kwemiphefumlo kuya kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu ngeli xesha siyakumbona Yena! Wazi zonke izinto esiza kuzenza ngamnye wethu!” – “Imini iphelile, ilanga likwiyure enguziro! Ubusuku buyeza njengethunzi elimnyama elisikela kuthi. Ukungxamiseka komoya uthi, sebenza kusekho ukukhanya; kuba ubumnyama besono nobuzwilakhe kungekudala buza kuwuthimba lo mhlaba.” Yi. 43:10 “Ningamangqina am, utsho uYehova, nina ningumkhonzi wam endimnyulileyo; ukuze nazi, nikholwe ndim, niqonde ukuba ndinguye; phambi kwam akubunjwanga thixo, nasemva koko akuyi kubakho namnye. mna!” Sikwiyure yamandla anyanzelisayo ukuba siye kuhola wendlela kunye neeheji! Isimemo sobizo lwesidlo sangokuhlwa sele siphelile! – “Liveni ilizwi leNkosi; kuba iMbandezelo Enkulu eyaprofetwayo kudala isondele. Njengokuba ubani ebona ilifu livela mgama, koba njalo ngequbuliso phezu kwabantu abamlibalayo uMdali wabo. – Abathembekileyo baya kunyuswa kwaye umhlaba unikelwe kwabangenabulungisa nabakhohlakeleyo! Sikwilixa awathi ngalo, “Lifake kwaoko irhengqa, ngokuba kusondele ukuvuna!” ( Marko 4:29 ) Oku kubonisa ukuba iya kuba ngumsebenzi okhawulezayo, okhawulezayo, nomfutshane. Njengoko Wathi, “Yabonani ndiyeza kamsinya.” -Ukubonisa imisitho iya kwenzeka ngequbuliso kwaye yenzeke ngokukhawuleza! -Isimangaliso esingalindelekanga kwihlabathi. Kwaye ngequbuliso iziyatha ziya kwazi ukuba abanyuliweyo abasekho! “Ke ngoku ekuvuneni kwemvula yasekwindla, owona msebenzi wakhe ubalulekileyo uqalisa ukwenzeka!” Kufuneka sibe nomthandazo ezintliziyweni zethu suku ngalunye njengoko amandla anyanzelayo oMoya oyiNgcwele esizisa abantwana bokugqibela beNkosi. Ihlabathi lijonge kwiziganeko ezothusayo nezingalindelekanga eziya kuzalisekisa isiprofeto esiphathelele ibandla elingendawo eliwexukileyo norhulumente! Ngokuphathelele ezi zihloko kunye nomsebenzi wevangeli wokuvuna, iNkosi izalisekisa isiprofeto kwaye inika zonke iintlobo zemiqondiso ukuqinisekisa ukusondela kwayo! “Amazulu ayakuxela oko, imiqondiso elwandle, nomlilo wentaba-mlilo womhlaba uyakuxela kwangaphambili oko!” Ulwandle luyagquma kwaye umhlaba uyanyikima! Izizwe ezininzi zisekupheleni kobulumko bazo. Amaxesha anomngcipheko! Kodwa kwakhona siyazi ukuba emva kokudodobala kwezoqoqosho ibhayibhile iyathetha ukuba uzwilakhe uya kuzisa impumelelo yehlabathi kunye neenguqu ezinkulu ezibandakanya ulwakhiwo. (Dan. 8:25) - Ke siyazi ukuba isithunzi seNkosana yaseRoma silapha emhlabeni kwaye silungele ukuphuma! Kwaneziganeko ezibalulekileyo ziyeza kungekudala nangeentsuku ezizayo. Qiniseka kwaye ujonge imihla ezayo njengoko uThixo eya kuba ebonisa imiqondiso emininzi yesiprofeto esisingisele ekuphelisweni kwephakade eli! “Isikhalo sasezinzulwini zobusuku sifikela abanyulwa bakhe.” - “Ngokuqinisekileyo konke oku kwanele ukwenza wonke umKrestu abe nengqondo ephilileyo kwaye ephaphile. Imiqondiso elapha isixelela ukuba Usemnyango!” Qeda ukucaphula. Le leta ifanele yenze wonke umKristu aqonde ukuba ukungxamiseka kokunikela ubungqina kuphezu kwethu ngokwenene yaye bonke bafanele benze umgudu wabo omhle. Kule nyanga sikhupha uMqulu weNombolo yokuQala – Incwadi yeeleta zeNyanga (Juni 2005 ukuya kutsho kuJulayi 2008) kunye neDVD ekhethekileyo ethi, “Nabani na Othandayo.” (Jonga unikezelo olungezantsi.) - Ukuthembela kubo bonke amaqabane baya kuqhubeka nenkxaso yabo ebalulekileyo yalo myalezo obalulekileyo. UThixo ubeke intsikelelo emangalisayo kubo bonke abo baye bema emva kolu bulungiseleli. Ndiyixabisa ngokwenene yonke inkxaso eye yanikelwa kobu bulungiseleli. Imiphefumlo emininzi isindisiwe yaze yalunyukiswa ngeli lixa lamva siphila kulo.

IiVideos neeAudios

COFA KWI-TITLE

 

Iincwadi zemisongo zesiprofeto zikaNeal Frisby

Ngoku iyafumaneka kumthamo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kunye no-X

Cela iincwadana zakho ezintle ngoku!

Iincwadi, iiCD kunye neevidiyo
Qha ga mshelana: www.nefratyby.com
Ukuba use-Afrika, kwezi ncwadi kunye neTrakte
Qha ga mshelana: www.voiceoflasttrumpets.com
okanye utsalele + 234 703 2929 220
okanye utsalele + 234 807 4318 009

"Xa simkile baya kukholwa."