යේසුස් ඉක්මනින්ම එනවා!

පරිවර්තන ඇඟවීම් වෙබ් පිටුව යනු නීල් වී. ෆ්‍රිස්බිගේ සීඩී දේශන වලින් පණිවිඩ පිටපත් කිරීමේ අවංක උත්සාහයකි. ශ්‍රව්‍ය තැටි ආකෘතිය හරහා දේශනවලට සවන් දීම වෙනුවට කියවීමට කැමැත්තක් දක්වන අයට මෙම දේවානුභාවයෙන් යුත් පණිවිඩ දැන හඳුනා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම මෙහි අරමුණයි.

මෙම පණිවිඩ පිටපත් කිරීමේදී කිසියම් දෝෂයක් මුල් පණිවිඩවලට ආරෝපණය කළ යුතු ඒවා නොවන බවත්, පිටපත් කිරීමේ උත්සාහයේ වැරදි බවත් කරුණාකර දන්වන්න. ඒ සඳහා අපි වගකීම ගන්නවා. මුල් සංයුක්ත තැටි පණිවිඩවලට සවන් දීමට අපි මිනිසුන් උනන්දු කරමු.

නීල් ෆ්‍රිස්බිගේ මුල් ශ්‍රව්‍ය සංයුක්ත තැටි, ඩීවීඩී සහ පොත් ලබා ගැනීමට කැමති අයට අමුණා ඇති සබැඳියෙන් නීල් ෆ්‍රිස්බිගේ කාර්යාලයට සම්බන්ධ විය හැකිය - www.nealfrisby.com  මෙම පිටපත් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සඳහා අපගේ සම්බන්ධතා ලිපිනය හරහා පණිවිඩ අප වෙත යොමු කරන්න.

නීල් ෆ්‍රිස්බිගේ අනාවැකි ලියවිලි පොත්

දැන් I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX සහ X වෙළුම් වලින් ලබා ගත හැකිය

ඔබගේ පුදුමාකාර පොත් පිංච දැන් ඉල්ලන්න!

පොත්, සීඩී සහ වීඩියෝ සඳහා
අමතන්න: www.nealfrisby.com
අප්‍රිකාවේ නම්, මෙම පොත් සහ පත්‍රිකා සඳහා
අමතන්න: www.voiceoflasttrumpets.com
හෝ + 234 703 2929 220 අමතන්න
හෝ + 234 807 4318 009 අමතන්න

"අප නැති වූ විට ඔවුන් විශ්වාස කරනු ඇත."