Mae Iesu'n dod yn fuan!

Mae tudalen we rhybudd Cyfieithu yn ymgais onest i drawsgrifio negeseuon Neal V. Frisby o'i bregethau CD. Y pwrpas yw creu mwy o gyfleoedd i bobl ymgyfarwyddo â'r negeseuon ysbrydoledig hyn, yn enwedig y rhai sy'n well ganddynt ddarllen yn lle gwrando ar y pregethau trwy'r fformat CD sain.

Dywedwch wrthym nad yw unrhyw wallau wrth drawsgrifio'r negeseuon hyn i'w priodoli i'r negeseuon gwreiddiol ond camgymeriadau o'r ymdrechion trawsgrifio; yr ydym yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt. Rydym hefyd yn annog pobl i wrando ar y negeseuon CD gwreiddiol.

Gall pobl sy'n dymuno cael gafael ar y CDs sain, DVDs a llyfrau Neal Frisby gysylltu â swyddfa Neal Frisby o'r ddolen atodedig - www.nealfrisby.com  Hefyd i gael cwestiwn am y trawsgrifiadau hyn anfonwch negeseuon atom trwy ein cyfeiriad cyswllt.

Yn wir yr ydym ar ddiwedd yr oes. Mae'r haul yn machlud ar y genedl fawr hon a'r holl fyd. Bydd rhyddid fel y gwyddom amdanynt yn diflannu'n fuan. Mae y gallu i fod yn dyst i'r wir efengyl hon yn cau allan yn fuan. Dechreuodd y genedl hon gydag ymdrech fawr am ryddid a'r hawl i ddewis gwir air Duw. Fel y gall rhywun weld, mae erledigaeth fawr yn dod ar yr holl genhedloedd sy'n credu yn y gwir Dduw. Y mis hwn bydd gennym ddyfyniad arbennig o lyfrgell y Brawd Frisby i ddod â phwysigrwydd tystiolaethu yn yr awr hwyr hon. Y mae Duw gyda'i bobl i wneud gwaith cyflym, byr, a nerthol, oherwydd dyma'r awr demtasiwn y mae'r Ysgrythurau wedi ei chrybwyll mor aml. Y Parch 3:10, "Am i ti gadw gair fy amynedd, mi a'th gadwaf di rhag awr y temtasiwn, yr hon a ddaw ar yr holl fyd, i brofi y rhai sydd yn trigo ar y ddaear." Ac yn awr dyfyniad gan Neal Frisby. Dyma amser cynhaeaf mewn gwirionedd! Dim ond yr hyn rydyn ni'n ei wneud i Iesu fydd yn para am byth. Bydd pob peth arall ar y ddaear yn diflannu neu'n diflannu! — “Ond y mae enaid crediniol yn werthfawr gerbron Duw ! – Mae'n debyg y bydd hyn yn dod â llawer o atgofion yn ôl, ond rydych chi wedi clywed yr hen gân efengyl 'Bringing In The Sheaves.' - Wel does dim llawer mwy o amser ar ôl i wneud hyn.” – “Yn fuan bydd pob glin yn ymgrymu o flaen Iesu, a phob tafod yn cyffesu yn ôl yr Ysgrythurau! Bydd ein tystiolaethu ac achub eneidiau o'r pwys mwyaf ar yr amser y cawn ei weled Ef ! Mae'n gwybod popeth y bydd pob un ohonom yn ei wneud!" - “Mae'r diwrnod wedi treulio llawer, mae'r haul yn sero awr! Daw nos fel cysgod tywyll yn ymledu tuag atom! Mae brys yr ysbryd yn dywedyd, Gweithiwch tra byddo eto oleuni ; oherwydd bydd tywyllwch pechod ac unbennaeth yn meddiannu'r blaned hon yn fuan.” Yn. 43:10 Fy nhystion ydych chwi, medd yr Arglwydd, a’m gwas yr hwn a ddewisais: fel y’m hadwaenoch, ac y credoch, ac y dealloch mai myfi yw efe: o’m blaen ni lluniwyd Duw, ac ni bydd wedi hynny. fi!" Rydyn ni yn awr y grym cymhellol i fynd i'r priffyrdd a'r cloddiau! Mae'r gwahoddiad i'r alwad swper bron ar ben! — “ Clywch air yr Arglwydd ; canys y mae Gorthrymder Mawr a brophwydwyd cyhyd yn ol yn agoshau. Fel y gwelo un gwmwl yn dyfod o hirbell, felly y bydd yn ddisymwth ar bobl a anghofiasant eu Creawdwr!” — Dygir y ffyddloniaid i fyny, a rhodder y ddaear drosodd i'r anghyfiawn a'r drygionus! Yr ydym ar yr awr y dywedodd, "Y mae'n rhoi'r cryman yn ebrwydd, oherwydd y mae'r cynhaeaf wedi dod!" (Marc 4:29) Mae hwn yn darlunio y bydd yn waith cyflym, cyflym, byr. Fel y dywedodd, “Wele fi yn dyfod ar frys.” - Bydd dangos digwyddiadau yn sydyn ac yn digwydd yn gyflym! - Syndod annisgwyl i'r byd. Ac yn sydyn bydd y ffôl yn gwybod bod yr etholedigion wedi diflannu! “Felly nawr yng nghynhaeaf y glaw olaf mae ei waith pwysicaf, pwysicaf yn dechrau digwydd!” Dylem gael gweddi yn ein calon bob dydd wrth i rym cymhellol yr Ysbryd Glân ddod â phlant olaf yr Arglwydd i mewn. Mae'r byd yn anelu at rai digwyddiadau syndod ac annisgwyl i gyflawni proffwydoliaeth ynghylch yr eglwys apostate drwg a'r llywodraeth! Ynglŷn â'r pynciau hyn a gwaith cynhaeaf yr efengyl, mae'r Arglwydd yn cyflawni proffwydoliaeth ac yn rhoi pob math o arwyddion i gadarnhau Ei agosrwydd! “Mae’r nefoedd yn ei ddatgan, arwyddion yn y môr, mae tân folcanig y ddaear yn ei ragweld hefyd!” Mae'r môr yn rhuo a'r ddaear yn crynu! Mae llawer o genhedloedd ar ddiwedd eu ffraethineb. Amseroedd peryglus! Ond fe wyddom hefyd, ar ôl argyfyngau economaidd, fod y Beibl yn dweud y bydd unben yn dod â ffyniant byd-eang a newidiadau aruthrol gan gynnwys strwythurol. (Dan. 8:25) - Felly rydyn ni'n gwybod bod cysgod Tywysog Rhufeinig yma ar y ddaear ac yn barod i godi! Hefyd mae digwyddiadau pwysig yn dod yn fuan ac yn y dyddiau i ddod. Byddwch yn siŵr a gwyliwch y dyddiau sydd i ddod fel y bydd Duw yn dangos llawer o arwyddion proffwydol am ddiwedd oes! — “ Y mae gwaedd canol nos ar ei etholedigion Ef.” — “ Diau fod hyn oll yn ddigon i wneyd pob Cristion yn sobr a gwyliadwrus. Am arwyddion, dywedwch wrthym ei fod hyd yn oed wrth y drws!” Diwedd y dyfynbris. Dylai'r llythyr hwn ddod â phob Cristion i sylweddoli bod y brys i dystiolaethu yn wirioneddol arnom ni a dylai pawb wneud eu gorau glas. Y mis hwn rydym yn rhyddhau Cyfrol Rhif Un - Llyfr Llythyrau Misol (Mehefin 2005 hyd at Orffennaf 2008) yn ogystal â DVD unigryw, “Pwy A Fydd.” (Gweler y cynnig isod.) – Bydd ymddiried ym mhob partner yn parhau i gefnogi’r neges hollbwysig hon. Mae Duw wedi rhoi bendith ryfeddol ar bawb sydd wedi sefyll y tu ôl i'r weinidogaeth hon. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl gefnogaeth a roddwyd i’r weinidogaeth hon. Mae llawer o eneidiau wedi cael eu hachub a'u rhybuddio am yr awr hwyr hon yr ydym yn byw ynddi.

Fideos a Chlywedol

CLICIWCH AR TEITL

 

Llyfrau sgrolio proffwydol Neal Frisby

Ar gael nawr yng nghyfrol I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ac X.

Gofynnwch am eich llyfrynnau gwych nawr!

Ar gyfer llyfrau, CDs a fideos
cysylltwch â: www.nealfrisby.com
Os yn Affrica, ar gyfer y llyfrau a'r Tracts hyn
cysylltwch â: www.voiceolasttrumpets.com
neu ffoniwch + 234 703 2929 220
neu ffoniwch + 234 807 4318 009

“Pan rydyn ni wedi mynd yna a fyddan nhw'n credu."